Privacy Policy

Fysiotherapiepraktijk Active Fysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy (privacy beleid) wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Fysiotherapiepraktijk Active Fysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent:

• Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Ik zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapiepraktijk Active Fysio ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Persoonsgegevens die worden verwerkt bij aanmelding in de praktijk

Fysiotherapiepraktijk Active Fysio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fysiotherapiepraktijk Active Fysio.

Fysiotherapiepraktijk Active Fysio kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw BSN- Uw Medische Gegevens (die u zelf verstrekt).

Bij afwezigheid van Barry Kersten heeft ook mijn waarnemer toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. De gegevens worden zodanig gearchiveerd dat alleen de eerder genoemde fysiotherapeuten deze gegevens in kunnen zien.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar).

U hebt ook het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking).

Doel gegevensverwerking

Als paramedische fysiotherapie organisatie ben ik genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens betreffende de cliënt over zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een papieren dossier welke wordt bewaard in een afgesloten kast en afgesloten kamer.
De ontvangers van persoonsgegevens

Externe organisaties
Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrek ik alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door u.
Bewaartermijn

Fysiotherapiepraktijk Active Fysio bewaart uw persoonsgegevens in een beschermd patiëntendossier. Fysiotherapiepraktijk Active Fysio is wettelijk verplicht om uw gegevens tot vijftien jaar na het afsluiten van uw behandeltraject te bewaren. Wanneer de gegevens verwijderd dienen te worden, zorg ik ervoor dat de gegevens zo snel mogelijk verwijderd worden.
Verstrekking aan derden

Gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Fysiotherapiepraktijk Active Fysio verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het fysiotherapeutische onderzoek en/of behandeling, met nadrukkelijke toestemming van u persoonlijk. Deze toestemming zal worden ondertekend. De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkerovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

U hebt recht op dataportabiliteit. Dat is het recht om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen naar een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. Hierbij gaat het om persoonsgegevens die u zelf actief en bewust verstrekt hebt. Ook wanneer U een samenvatting nodig hebt van uw dossier, bijvoorbeeld bij letselschade.
Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Website

Mijn website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Ik maak geen gebruik van Cookies.

Mijn website bevat links naar websites van andere partijen. Fysiotherapiepraktijk Active Fysio draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en dossier in te zien (recht op inzage) en het recht op rectificatie en aanvulling om gegevens te verwijderen of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@activefysio.nl en Fysiotherapiepraktijk Active Fysio zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij complexe aanvragen heeft Fysiotherapiepraktijk Active Fysio het recht om binnen 3 maanden te reageren.
U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te laten vernietigen (recht op vergetelheid). Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
Beveiliging

Fysiotherapiepraktijk Active Fysio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysiotherapiepraktijk Active Fysio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens Fysiotherapiepraktijk Active Fysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
• Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen,
• Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
• Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen,
• Mijn waarnemer is geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.
Rechten betreffende uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Contactgegevens Fysiotherapiepraktijk Active Fysio

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiotherapiepraktijk Active Fysio verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Barry Kersten:

Vestigingsadres: Johan de Wittlaan 42-44, 2517 JR Den Haag

Telefoon: 070-4169136

E-mailadres: info@activefysio.nl

Website: www.activefysio.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27276002